Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  14.03.2013 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна"; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33770879; місцезнаходження емітента: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3; міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі – Товариство) повідомляє, що 14.03.2013 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 99,4062% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" становить 572 274 (п’ятсот сімдесят дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що складає 95,3790% голосуючих акцій Товариства.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Директор ПАТ "Ребус Україна"                                                    Кононова К.Ю.

                                                                                                                     14.03.2013

ProEmitent.INFO